Gustaf III:s Wänner

Startsida Artiklar Böcker Dräkter Filmer Mat Mer om 1700-talet Bilder Kontakt

I den kungliga sängkammaren

 

Följande är från Olle Holmbergs excerpter i KB. Det står noterat:
”Hörsägen av Fant, förmodligen enligt uppgift av Schröderheim”.

 

1775 på Gripsholm skedde reconciliation emellan Kungen och Drottningen. H. M. hade dock mycken betänklighet, at dela Drottningens Säng, i anseende till Medvetenheten af oförmögenhet i anseende til Fruntimmer, til des Drottningen en afton lät lägga sit Portrait i hans säng med en ganska öm billet, hvaruti hon bad, at han icke ville längre neka henne det nöjet, at njuta den älskansvärdaste bland Männer. Baron Munck och
nuv. General Liutn. och Minister i Paris Bar. Ehrensvärd voro confidenter af denna sak.

Konungen restaurerade sig, at gå til Drottn. Hvarvid Bar, Munck i mörkret måste vara närvarande. Styrkan förtök så snart så snart han nalckades Drottn person, men underhjelptes af Munck. äfven med påstötningen under sjelva Acten. Slutligen gick det bra, efter flera frugtlösa försök.


När Munck förvistes riket 1792, lämnade han et försegladt paquet till sin vän, Statssecreterare Lagerbring, med begäran. Att det skulle tillställa nuv. Konungen 
vid hans anträde til regeringen. Detta paquet väckte Lagerbrings stora bekymmer. Slutligen kommunicerade han sig med Öfverste kammarj. Fleming, som då hade den unge Kon. förtroende och med Hofstallmästaren Bar, Schwerin. I deras närvaro beslöts, at Paquetet skulle öppnas hvilket Lagerbring, som då var Öfverste Postdirecteur hade utväg att göra, utan att Sigillet skulle skadas, med tillhjelp af en Spade, som brukas till slika operationer. Det skedde i Flemings och
Schwerins öfverwaro. Paquetet innehäll en lång berättellse af Munck om alla Sal. Konungens amourer, först med Generalskan Duriez, sedan med en skeppare-hustru i Götheborg m.fl. Oförmogenheten tillskrefs att han så sent börjat med detta Verket. Äntligen berättas händelsen på Gripsholm, med 1000 contestationer under de fasligaste Eder, at Munck med Konungens födelse aldrig haft någon annan befattning…

 

Ordförklaring:
reconciliation = försonling
förtök = avtog
contestationer = försäkringar, bedyranden


A F Munck

 

//Lars Schulze

 

gustav iii


 

 

sofia magdalena


 

 

  a f munck

Tillbaka

 

 

 

 

 

17 jan 2016